ANBI Gegevens

Het Gilde Hilversum, opgericht in 1986, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Gilde Hilversum zijn aftrekbaar voor de belasting.

Naam: Stichting Gilde Hilversum

RSIN/fiscaal nummer: 807918337 KvK-nummer 41193517

CONTACTGEGEVENS

Gilde Hilversum

Wijkcentrum 'De Koepel'

Kapittelweg 399A

1216 JC Hilversum Telefoon: 035-5339353 E-mail: info@seniorwebhilversum.nl

IBAN: NL53INGB0009689948

BESTUUR

Het stichtingsbestuur bestaat uit drie leden: • Voorzitter: de heer George Brusse • Secretaris: de heer Mathijs Schokking • Penningmeester: de heer Hubertus de Wind

BELEIDSPLAN

Klik voor het beleidsplan op Beleidsplan 2023.

BELONINGSBELEID

Alle medewerkers (inclusief de bestuursleden) zijn vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding of bijdrage van de Stichting Gilde Hilversum.

DOELSTELLING

In de statuten van de stichting, gedateerd 18 december 1986 is de doelstelling omschreven als: “het verlenen van diensten, in het bijzonder het organiseren van, het coördineren van, het ondersteunen van en het bemiddelen bij het tot stand komen van contacten tussen enerzijds personen van vijftig jaar en ouder, die hun kennis, kundigheid en ervaring belangeloos ter beschikking willen stellen en anderzijds personen en/of organisaties die van deze kennis, en/of ervaring gebruik willen maken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoebevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN in 2022

Computer leercentrum aangesloten bij Seniorweb

ongeveer 12 vrijwilligers

38 personen ontvingen één op één lessen

361 lessen van één uur gegeven

Ongeveer 170 bezoekers op de inloop- en opendagen

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Zie menu item "Balans¨.